Надлежност грађевинске инспекције

Одељење за инспекцијске послове 
Грађевинска инспекција
ул. Краља Александра I 10ц 
Телефон за информације: 011 8726-421

Општинска грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина.

Надлежности грађевинске инспекције:

- вршење инспекцијског надзора на објектима који се граде или су изграђени са или без одобрења за градњу

- вођење управног  поступка за рушење објеката који се граде супротно законским одредбама

- води управне поступке за одступање од одобрене техничке документације, и налаже усаглашавањеса главним пројектом

- врши инспекцијски надзор над коришћењем изграђених објеката и, у зависности од уочених неправилности, доноси одређене законске мере

- налаже прибављање решења о дозволи употребе објекта у року који прописује Закон

Сходно одредбама Статута града Београда ове надлежности се примењују за објекте површине до 800 м2 бруто по ЈУС.