Промена личног имена

ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА  од докумената је потребно:

 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из матичне књиге венчаних за лица која су у браку
 • правноснажна пресуда о разводу брака, уколико лице мења презиме по истеку рока од 60 дана по разводу брака,
 • уверење о држављанству 
 • фотокопија личне карте или уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова број 12а)
 • уверење да се не води истрага (Палата правде па Општински суд)
 • уверење Пореске управе – Филијала Обреновац
 • уверење Управе јавних прихода града Београда-одељење Обреновац
 • уверење из војне евиденције (за мушкарце)
 • административна такса од 740 динара
 • промена личног имена се ради по месту пребивалишта
 • образац

Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430