Закључење брака преко пуномоћника

ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА - потребна документа

  • оверено специјално пуномоћје (са потпуним подацима даваоца пуномоћја, лица коме се даје пуномоћје и женика односно невесте)
  • изводи из матичне књиге рођених за женика и невесту
  • уверења о држављанству 
  • административна такса 740 динара

Место решавања предмета:  Градска општина Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 011 8726-430