Упис у МКР, МКВ и МКУ за лица рођена, венчана и умрла у иностранству

Упис чињенице рођења, смрти и венчања насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар било да је документација достављена службено или од стране странке без доношења решења чак и ако се ради о црквеном обрасцу и то на следећи начин. 

Упис у домаће књиге врши се по пребивалишту родитеља за дете рођено у иностранству, односно по пребивалишту лица које је закључило брак, односно преминуло у иностранству.
  • извод из матичне књиге рођених мора бит на интернационалном обрасцу (или по Бечкој или по Париској конвенцији) уколико долази из земље која је једна од потписница једне од ових конвенција
  • ако извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла обавезно мора да садржи “апостилле”
  • ако нема “апостилле” онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација) 
  • ако је странка овде а нема могућности да легализује јавну исправу онда је треба упутити на оверу (потврду потписа, верификацију потписа и сл.) у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.
Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.30
Телефон за информације: 011 8726-430